Menü Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Uçan Lüx Saray!

Siparişi 2010’da verilen Airbus A330 tipi uçak, Erdoğan’ın isteğine göre baştan aşağı yenilendi. Uçağa çalışma ve yatak odası ile füzesavar sistemi eklendi…

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, 2005’te İtal­ya­’dan sa­tın alı­nıp ken­di­si­ne tah­sis edi­len Air­bus A319CJ ti­pi TC-ANA uça­ğı­nı ye­ter­li bul­ma­yın­ca 2010 yı­lın­da ye­ni bir uçak si­pa­riş edil­me­si­ni is­te­di. Er­do­ğan için Air­bu­s’­un en kon­for­lu araç­la­rın­dan A330-243CJ mo­de­li se­çil­di. Fran­sa­’nın To­ulou­se ken­tin­de­ki Air­bus fab­ri­ka­sın­da üre­ti­len uçak ilk test uçu­şu­nu 11 Tem­muz 2011’de yap­tı.

15 Şu­bat 2012’de Air­bu­s’­tan tes­lim alı­nan uçak iç de­ko­ras­yon için AB­D’­nin Tek­sas Eya­le­ti’n­de­ki Go­re De­sign şir­ke­ti­ne gön­de­ril­di. Uça­ğın ka­bin içi ta­sa­rı­mı, Er­do­ğa­n’­ın is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da ya­pıl­dı.

Uça­ğın içi­ne top­lan­tı sa­lo­nu, özel din­len­me alan­la­rı, ça­lış­ma ve ya­tak oda­la­rı yer­leş­ti­ril­di. Ti­ca­ri amaç­la kul­la­nıl­dı­ğın­da 253 yol­cu ta­şı­ya­bi­len uça­ğın ka­pa­si­te­si yapılan tadilatla 90 ki­şi­ye düş­tü.

Köşk’e ait ANA uçağından daha lüks olacak. ABD’de Gore Design şirke-tinde, Erdoğan’ın özel isteklerine göre dekore ediliyor. Toplantı salonu, dinlenme alanları, çalışma ve yatak odası ile 90 first class koltuk var…

Nor­mal şart­lar­da uça­ğın de­ko­ras­yo­nu­nun en faz­la 1 yıl sür­me­si bek­le­ni­yor­du. An­cak ara­dan 2 bu­çuk yıl geç­me­si­ne rağ­men Go­re De­sign uça­ğı hâlâ tes­lim et­me­di. Şir­ke­tin uça­ğı ey­lül ayın­da tes­lim ede­ce­ği öne sü­rü­lü­yor. An­cak hâlâ ke­sin­leş­miş bir ta­rih yok. Uça­ğın tes­li­min­de­ki ge­cik­me­ye iliş­kin bir açık­la­ma ya­pıl­maz­ken, bu “u­çan sa­ra­y”­ın ma­li­ye­ti de net ola­rak bi­lin­mi­yor. An­cak uça­ğın, de­ko­ras­yon har­ca­ma­la­rı da da­hil ol­mak üze­re yak­la­şık 200 mil­yon do­la­ra mal ol­du­ğu tah­min edi­li­yor.

Ankara’dan havalanıp Washington’a inecek

– Uçakta kriptolu konuşmaya imkan sağlayan iletişim altyapısı var. – Rolls Royce Trent 772B-60 tipi çift motoru bulunuyor. – Uçak, “kuyruk tescili” olarak TC-TUR kodunu kullanacak. – Uçakta füzesavar sistemi bulunacak. – Uçak, ek yakıt tankları ile 15 bin 400 kilometre durmadan uçabilecek. Ankara’dan kalkıp, Güney Pasifik’in ortasındaki Tahiti Adası dışında her yere uçabilecek. – Uçağın dış boyaması Türkiye’de yapılacak. ANA uçağına benzer bir boyama yapılacağı tahmin ediliyor. – Gövde uzunluğu, 58.8 metre olan uçağın, kanat açıklığı ise 60 metre.

 

Başbakan’a yeni alınan uçağa Fatih Sultan Mehmet’e saygı için “Fatih” ismi verilecek. 2 motorlu A330 uçağı yakıt ikmali yapmadan 11 bin kilometre havada kalabiliyor. Diğer bir deyişle; Türkiye’den Amerika’ya durmadan uçabiliyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için ısmarlanan ve “Devlet başkanlarının tercih ettiği uçak” diye bilinen Airbus A330 Presidential gelecek ay teslim ediliyor.
YATAK ODASI DA VAR
Başbakanlık için ANA uçağı yetersiz bulunduğundan 2.5 yıl önce bu jet sipariş edilmişti. Başbakan’ın kullanımına tahsis edilecek uçağın bakım ve işletme hizmetlerini Türk Hava Yolları verecek.
Uçağın iç düzeni Başbakan Erdoğan’ın önerisi ve istekleri doğrultusunda özel olark dizayn edildi.
Uçakta geniş bir oturma bölümünün yanı sıra Başbakan için çalışma ve yatak odası da bulunuyor.
FÜZESAVARI DA VAR
Airbus A330’ların VIP Presidential tipleri en çok 50 koltuklu olarak yapılıyor. Ancak Erdoğan için alınan bu uçak kalabalık heyetler düşünülerek 90 kişilik olarak tasarlandı.
Kablosuz internet ağı bulunan uçak aynı zamanda kendi savunma sistemine sahip. Herhangi bir saldırıya karşı uçağa füzesavar monte edildi.
FİYATI NE KADAR?
Liste satış fiyatı 200 milyon dolar olan bu uçaklar, VIP dizaynı ile birlikte 300 milyon dolara kadar çıkıyor. THY’nin Airbus ile olan özel anlaşmaları sayesinde ve vergi muafiyeti ile bu maliyetin Türkiye için 120 milyon dolar olacağı söyleniyor.

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir