Menü Kapat

Binlerce öğretmenin sorunu

Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunu çözmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği’nde müdür olarak atanacaklarda aranan özel şartlarda en az sekiz yıl asaleten öğretmenlik yapmayı şart koşmaktadır. Bu sekiz yıllık sürenin hesaplanmasında 657/4-B kapsamında yapılan öğretmenlik sayılır mı? Bu durumda olanların sorunu nasıl çözülecek?

Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı EğitimKurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik’in ‘’Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar’’ başlıklı 6’ncı maddesine göre müdür olarak görevlendirileceklerde şu şartlar aranmaktadır:

 

1- Müdür olarak görev yapmış olmak.

 

2- Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

 

3- Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

 

4- Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.

 

5- Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak.

 

Sözleşmeli statüde geçen süreler dikkate alınır mı?

 

Madde metninde geçen “Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak” ifadesine göre sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınamaz. Çünkü, madde metninde Bakanlık kadrolarında asaleten ifadesi kullanılmıştır. Sözleşmeli statüde çalışanlar için kadro ifadesi yerine pozisyon ifadeleri kullanılmaktadır ve bunlar için asalet veya vekalet ifadeleri kullanılmaz.

 

Ancak, sözleşmeli statüden kanunla kadroya geçirilen öğretmenlerin söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmektedir.

 

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapılan sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Devlet Personel Başkanlığı’nın vermiş olduğu 20.03.2013 tarihli ve 4291 mütalaada şu ifadelere yer verilmiştir; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün C/6 bendinde; “Bu kanunun 4’üncü ve 237’nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükümde, 657 sayılı Kanun’un 4’üncü ve 237’nci maddesinin (e) fıkrasına istinaden sözleşme ile çalıştırılan personelin memur statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli olarak geçen sürenin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi kabul edilmiş, burada kullanılan “memuriyete geçirilme” halleri için söz konusu Kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hükme yer verilmemiştir. Söz konusu “memuriyete geçirilme” ibaresinin sınavla ilk defa devlet memuru olarak atanmış olanları da kapsaması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Bu itibarla; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde arama ve kurtarma teknisyeni olarak görev yapan personelin, memur olarak atanmadan önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışmış olduğu sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.”

 

Daha önce bu görüşün yanlış olduğunu belirtmiş olsak da bu görüşe göre, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışılan sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Hal böyle olunca salt madde metninden yola çıkılırsa sözleşmeli öğretmenlik sürelerinin müdürlük atamasında dikkate alınamayacağı görülmektedir. Kanunla sözleşmeli statüden kadroya geçirilen öğretmenlerin sözleşmeli statüde çalıştıkları sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde dikkate alındığı hususu dikkate alındığında asaleten öğretmen kadrolarında çalışma ifadesinin son derece katı olması nedeniyle sorunun adil bir şekilde çözümünde MEB tarafından maddenin yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

Ahmet Ünlü Yeni şafak

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir