Menü Kapat

Özür durumu atamalarında istenen belgeler

2015 Ocak ayı özür durumu yer değiştirme başvuruları başladı. Ön başvurular 5-9 ocak tarihleri arasında yapılacaktı. Atamalarda, puan hesaplama ve adaylığın kalkmasın 28 şubat 2015 tarihi baz alınacaktır. Birçok öğretmen başvuru yaparken hangi belgelerin isteneceği konusunda tereddüt yaşıyor. Bu atama döneminde de istenen belgelerde değişiklikler oldu.

2015 Ocak özür durumu atamalarında istenen belgeler:

Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler:

Eş durumu atamalarında eğer eşiniz öğretmen ise herhangi bir belge istenmiyor, zaten eşinizin bilgileri MEBBİS bilgilerinde kayıtlı olarak görünüyor.

– Öğretmenlerden eşleri;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında,

b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı,

c) 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel

emeklilik sandığına tabi,

ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,

d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak

çalışanlar ile aşağıda 2’nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

2- Eş durumu özründen yer değişikliği isteyenlerden:

a) Eşleri, yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dahil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir),

b) Eşleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan;

1. Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

2. Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

4. İdare merkezi belirli bir il’de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge,

istenecektir.

Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

1. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

2. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre zarfında askerlikte geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

3. Eşleri emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere son başvuru tarihi itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge ile eşlerinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

4. Öğretmenlerden;

a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,

yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

Sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler:

Öğretmenler;

a) Görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya görev yaptıkları yerde kalmaları halinde kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğini belirtir sağlık kurulu raporu ile tedavi olmak istediği,

b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatım devam ettiremez.” ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu veya öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı ya da görev yaptıkları yerde kalmaları halinde sağlık durumlarının tehlikeye gireceğini belirtir sağlık kurulu raporu ile anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu

ilçe/ildeki eğitim kuramlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

Kendi hastalıkları nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz ettikleri sağlık kurulu raporunda, hastalıklarının öğretmenlik yapmalarını engellemeyeceği belirtilecektir.

Özel eğitim alması gereken çocuğu olan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporunda ve il milli eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmi eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu (özürlü raporlarında süre şartı aranmaz),

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,

c) Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair görev yaptığı il milli eğitim müdürlüğünce verilecek belge.

Eş, anne-baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporları ile yapılan başvurularda, onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edeceklerdir.

Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler:

1. Öğretmenlerden;

a) Eşi vefat edenler, eşlerinin vefat tarihini izleyen 6 (altı) ay içinde,

b) Eşleri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,

c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle, kanunen bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile anne, baba veya kardeşlerinden biri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,

ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle,

d) Görevli oldukları yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğunun, öğrenim göreceği yerde il milli eğitim müdürlüğünden yatılı öğrenim görme imkanı olmadığını belgelendirenler,

yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden;

a) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olaya ilişkin görev yaptığı il valisinin teklifi,

b) Eşinin vefatını gösterir belge,

c) Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

ç) Çocuğunun merkezi sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkanı olmadığına dair belge

istenecektir.

Benzer haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.