Menü Kapat

SYDV personelinin niteliği ve özlük haklarına ilişkin Esaslar

2012 yılında yürürlüğe konulan SYDV Personelinin Niteliği ve Özlük Haklarına dair Esas’larda 2015 yılı itibariyle değişiklik yapıldı.Yapılan değişikliğe göre, özellikle personel alımında Genel Müdürlüğe verilmiş olan yetkiler kaldırılarak, sadece mütevelli heyetleri yetkili kılınmıştır.

2012 yılında yürürlüğe konulan SYDV Personelinin Niteliği ve Özlük Haklarına dair Esas’larda 2015 yılı itibariyle değişiklik yapıldı.Yapılan değişikliğe göre, özellikle personel alımında Genel Müdürlüğe verilmiş olan yetkiler kaldırılarak, sadece mütevelli heyetleri yetkili kılınmıştır.

Aşağıda yapılan değişikliklere daha sonra ise esasların güncellenmiş haline yer verilmiştir.

11.12.2014/7 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu karan ile “SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI PERSONELİNİN NORM KADRO STANDARTLARI, İŞ TANIMLARI, NİTELİKLERİ, ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR” da değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. Bu değişiklikler ve eklemeler aşağıdaki gibidir. Aynca Esaslar güncellenmiş haliyle ekte bulunmaktadır.

1. 6. Maddeye yardımcı hizmetli ve geçici personel için geçerli olacak şekilde 2. Fıkra olarak KPSS şartı bulunmayan unvanlar için personel istihdamında 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaz” metni eklenmiştir.

2. 8. Maddenin 1. Fıkrası: “Belirsiz süreli personel alımında, bu Esaslara ekli Ek- (II) sayılı cetvelde belirlenen norm kadro sayıları aşılamaz. Personelin işe alınması mütevelli heyet kararı ile sistem üzerinden yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

3. 8. Maddenin 3; Fıkrası: “Mülakat neticesinde yeterli görülen aday için EK- (VI) Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden girilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

4. 8. Maddenin 5. Fıkrası: “İşe alımlarda KPSS şartı bulunmayan Yardımcı Hizmet Görevlisi ve geçici personel, Mütevelli Heyeti kararı ile sistem üzerinden işlemleri yapılarak istihdam edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

5. 8. Maddenin 6. Fıkrası: “Vakıflarda, yoğun veri girişi ve kontrolü, bilgi toplama, yardım dağıtımı ve benzeri belirli süreli işlerde 9 ayı geçmemek ve çalıştırılacak kişilerin aynı kişiler olmaması şartıyla gerekçeli Mütevelli Heyeti karan ve sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile EK-(III/B) sözleşme örneği kullanılarak geçici personel çalıştırılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

6. 8. Maddenin 7. Fıkrası: “Aşevi, yurt, iktisadi işletme ve benzeri yerler için, bu işletmelerin faaliyet süreleri ile sınırlı olmak üzere gerekçeli Mütevelli Heyeti karan doğrultusunda sistem üzerinden işe alım koşullannın uygunluğunun kontrolü ile EK-(III/C) sözleşme örneği kullanılarak yapılacak işin niteliğine uygun eğitim ve özelliklere sahip geçici personel çalıştırılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

7. 8. Maddenin 8. Fıkrası: “Belirsiz ve Belirli Süreli Sözleşme Yapılan Personele ilişkin işlemler Vakıf İnsan Kaynakları Modülü üzerinden Vakıfça yapılır.

Girilen bilgiler Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığınca takip edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

8. 10. Maddenin 1. Fıkrası: “Personele, unvanı, eğitimi, kıdemi ve Vakıfların derecelendirilmesine göre hazırlanan EK-(1) sayılı cetvelde gösterilen azami ücretleri aşmayacak şekilde Mütevelli Heyetince serbestçe belirlenen ücretler ödenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

9. 11. Maddeye: “Bu usul ve esasların 11. Maddesinin 06.05.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Fon Kurulu Karan ile değiştirilmiş haline uymayan şekilde, sözleşmeleri gereği ikramiye ödeme uygulaması, bu usul ve esasların 11. Maddesinin 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu Kararında yer alan ilk haliyle devam eden ve 01.01.2015 tarihinden önce işe başlayan personelin ikramiyeleri, Vakıf Mütevelli Heyeti Kararları ile bir sonraki ikramiye ödeme ayında mahsup edilmek üzere her ikramiye ödeme ayında avans şeklinde ilave tediye niteliğinde ödenebilir. Avans şeklinde ödenen ikramiyelerin bir sonraki ikramiye ödeme ayından önce herhangi bir şekilde Vakıftan ayrılış tarihinden sonraki süreler için hesaplanan kısmı geri alınır. Ölüm halinde bu şekilde avans olarak ödenen ilave tediye niteliğindeki ikramiyeler geri alınmaz.” hükmü eklenmiştir

10. 15. Maddesi : “Vakıf Mütevelli Heyeti, Fon Kurulu kararıyla belirlenen norm kadro standartlarına ve unvan için gerekli niteliklere bağlı kalmak kaydıyla gerekli gördüğü hallerde personelin unvanını değiştirerek sözleşmesini yeniler ve sisteme bilgi girilir. Mütevelli Heyet ayrıca personelin; yazılı olarak unvan değişikliği talebinde bulunması, bu unvan için gerekli olan nitelikleri taşıması, unvan değişiklik talebine uygun boş kadronun bulunması ve talebin mütevelli heyetince uygun görülmesi durumunda personelin unvanmı değiştirerek sözleşmesini yeniler ve sisteme bilgi girilir. (Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı karan ile değiştirilmiştir.) “Bu şekilde yapılan daha alt unvanlara geçişlerde üniversite mezunu olma, yaş ve geçerli KPSS puanına sahip olma gibi şartlar aranmaz. Hangi eğitim düzeyinde olursa olsun Yardımcı Hizmet Görevlisi olarak istihdam edilen personel için, gerekli şartlan taşısa ve Vakfın norm kadro sayısı yeterli olsa bile hiçbir şekilde unvan değişikliği yapılamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

11. 17. Maddenin 1.Fıkrası: “Personelin sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi çerçevesinde Mütevelli Heyeti kararı ile sistem üzerinden feshedilebilir” şeklinde değiştirilmiştir.

12. Geçici 2. Madde eklenmiştir. Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten, 11.12.2014 tarih ve 2014/7 sayılı Fon Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihe (13.01.2015) kadar Mütevelli Heyetlerince istihdam edilen ve bilgileri sisteme girilmiş olan personelin, sistemde yer aldığı şekilde istihdam edildiği kadrolardaki işe devam etme durumları, bu usul ve esaslarda değişiklik yapan 11.12.2014 tarih ve 2014/7 sayılı Fon Kurulu Kararında yapılan düzenlemeler çerçevesinde Mütevelli Heyetler tarafından 28.02.2015 tarihine kadar tekrar değerlendirilerek sonuçlandırılır.”

 

Personel istihdamına yönelik işlemlerde: 2014/7 sayılı Fon Kurulu Karan öncesinde Genel Müdürlük tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden yapılan uygunluk kontrolü işlemleri bundan böyle Genel Müdürlükçe yapılmayacak olup, Sistem üzerindeki iş akışı Vakıflarca yapılacak şekilde TÜBİTAK tarafından revize edilecektir.

Diğer taraftan, TÜBİTAK tarafından Sistem üzerinde yapılması gerekli güncelleme işlemleri tamamlanıncaya kadar, personel istihdamı ile ilgili iş ve işlemler yukarıda belirtilen karar doğrultusunda sistem kullanılmadan yapılacak olup, Sistem üzerinde yapılacak revize işlemlerini müteakip, Vakıflar tarafından Sisteme bilgi girişi yapılması gerekmektedir.

Tüm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına önemle duyurulur.

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI PERSONELİNİN NORM KADRO STANDARTLARI, İŞ TANIMLARI, NİTELİKLERİ, ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Esaslar, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine dayanılarak kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelinin norm kadro standartlan, iş tanımlan, nitelikleri, özlük haklan ile çalışma şartlannı düzenler.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Esaslar, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin ( ç ) fıkrası, 34 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Esaslarda geçen;

Bakanlık:: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Fon Kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunu,

Fon: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunu,

 

Genel Müdürlük: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü,

Vakıf: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflanm,

Vakıf Başkanı:: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı olarak görev yapan Vali ve Kaymakamları,

Mütevelli Heyeti: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflannm mütevelli, heyetlerini,

Personel: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personeli,

Vakıflnsan Kaynaklan: Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi Modülü (Sistemi) bünyesinde yer alan ve Vakıf çalışanlarının işe giriş, işten çıkış, maaş ve benzeri işlemlerinin yapıldığı sistemi,

KPSS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

ifade eder.

Ekler

MADDE 4- (1) Bu Esasların ekleri, aşağıda belirtilen cetveller, form örnekleri, iş tanımlan, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri örnekleri ile personel kimlik kartı örneğinden oluşur.

a) EK-(I) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıftan Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli,

b) EK-(II) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflanmn Gruplar İtibariyle Norm Kadro Standardı Cetveli,

c) EK-(IIl /A) Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği,

d) EK-(III /B) Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği,

e) EK-( III /C) Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği (Aşevi, Yurt, iktisadi işletme vb. faaliyetleri için),

f) EK-(IV) Personel Kimlik Kartı Örneği,

g) EK-(V) Kıdem Tazminatı Hesaplama Cetveli

h) EK-(VI) Personel İşe Giriş Bilgi Formu,

 

ı) EK-(VII) Personel İşten Çıkış Bilgi Formu,

i) EK-(VIII) Personel İş Tanımları

Vakıfların gruplandırılması

MADDE 5- Vakıfların, il/ilçe nüfusları, kırsal nüfusları, sosyo-ekonomik gelişmişlik durumları ve iş yoğunluğuna göre, norm kadro sayılan tespit edilmiş ve Vakıflar bu sayılara göre gruplandınlmıştır. Bu gruplar EK-(II)’de tanımlandığı şekilde oluşturulur ve ihtiyaç duyulan hallerde Genel Müdürlük tarafından Fon Kurulu kararıyla yeniden belirlenir.

Personel alımında aranacak şartlar

MADDE 6- (l)Vakıflara personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak.

8) “Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kuramlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartlan aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programlan kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü için 4 yıllık yükseköğretim kuramlannın birinden mezun olma ve kamu sektöründe ve/veya özel sektörde toplam en az 5 yıllık iş deneyimine sahip olma şartlannın yanında Vakıflarda yeterli norm kadro sayısının bulunması şartlan aranır. Bu unvan için yaş ve geçerli KPSS puanına sahip olma şartlan aranmaz. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programlan kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir. Ancak Vakıf Müdürü olarak istihdam edilen personel için unvan değişikliği yapılırken, geçiş yapılacak unvan için gerekli niteliklerin taşınması, boş norm kadronun bulunması ve ilk defa işe alınacak Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi istihdam prosedürlerinin uygulanması şartlan aranır.

9) Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

(2) KPSS şartı bulunmayan unvanlar için personel istihdamında 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaz. (Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı karan ile eklenmiştir.)

Personel Unvanları

MADDE 7- Vakıflarda belirsiz süreli olarak istihdam edilecek personele üst unvandan alt unvana doğra sırasıyla “Vakıf Müdürü”, ” Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”, “Muhasebeci”, “Büro Görevlisi”, “Yardımcı Hizmet Görevlisi” unvanlarından birisi verilir.” Vakıflarda belirli süreli olarak istihdam edilen personele “Geçici Personel” unvanı verilir.

Vakıflar bu unvanlar dışında unvan kullanamaz.

Personel istihdamı

MADDE 8- (1) Belirsiz süreli personel alımında, bu Esaslara ekli Ek-(II) sayılı cetvelde belirlenen norm kadro sayılan aşılamaz. Personelin işe alınması mütevelli heyet karan ile sistem üzerinden yapılır. (Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı karan ile değiştirilmiştir.)

(2) KPSS şartı bulunan kadrolar için Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. “İlan sonucunda alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağnlır.

(3) Mülakat neticesinde yeterli görülen aday için EK- (VI) Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden girilir. (Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

(4) Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile EK-(III/A), EK-(III /B) ve EK-(III /C) de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

(5) İşe alımlarda KPSS şartı bulunmayan Yardımcı Hizmet Görevlisi ve geçici personel, Mütevelli Heyeti kararı ile sistem üzerinden işlemleri yapılarak istihdam edilir. (Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

(6) Vakıflarda, yoğun veri girişi ve kontrolü, bilgi toplama, yardım dağıtımı ve benzeri belirli süreli işlerde 9 ayı geçmemek ve çalıştırılacak kişilerin aynı kişiler olmaması şartıyla gerekçeli Mütevelli Heyeti karan ve sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile EK-(III/B) sözleşme örneği kullanılarak geçici personel çaiıştınlabilir. .(Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

(7) Aşevi, yurt, iktisadi işletme ve benzeri yerler için, bu işletmelerin faaliyet süreleri ile sınırlı olmak üzere gerekçeli Mütevelli Heyeti kararı doğrultusunda sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile EK-(III/C) sözleşme örneği kullanılarak yapılacak işin niteliğine uygun eğitim ve özelliklere sahip geçici personel çalıştırılabilir. (Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

(8) Belirsiz ve Belirli Süreli Sözleşme Yapılan Personele ilişkin işlemler Vakıf İnsan Kaynakları Modülü üzerinden Vakıfça yapılır. Girilen bilgiler Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığınca takip edilir. (Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

(9) Mülakat Komisyonu Mülki İdare Amiri başkanlığında, Mütevelli Heyetinin kendi üyeleri arasından seçeceği 2 atanmış ve 2 seçilmiş üye olmak üzere 5 kişiden oluşur.

Personelin İşten Çıkarılması

MADDE 9- (1) Vakıf Personelinin işten çıkarılmasına ilişkin gerekçeli Mütevelli Heyeti karan, ödenmesi gereken hallerde EK-(V) Kıdem Tazminatı Hesaplama Cetveli doğrultusunda hesaplanan kıdem tazminatı. miktarım da içerecek şekilde EK-(VII) Personel İşten Çıkış Bilgi Formu ile birlikte sisteme girilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Genel Müdürlüğe sistem üzerinden iletilen işten çıkış bildirimi üzerine Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından işten ayrılan personelin Genel Müdürlük bilişim uygulamalarına erişim hakkı kaldırılır. Personel bilgileri pasif hale getirilerek arşivlenir.

Aylık ücretler

MADDE 10- (1) Personele, unvanı, eğitimi, kıdemi ve Vakıfların derecelendirilmesine göre hazırlanan EK-(I) sayılı cetvelde gösterilen azami ücretleri aşmayacak şekilde Mütevelli Heyetince serbestçe belirlenen ücretler ödenir. (Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

(2) EK-(I) sayılı cetvelde belirlenen ücretler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Devlet memuru aylıklarında yapılan artış oranında artırılır.

(3) Geçici personelin aylık ücretleri, görevin gerektirdiği nitelikler ve eğitim durumu dikkate alınarak EK-(I) sayılı cetvelde Büro Görevlisi için belirlenen ücret ve brüt asgari ücret arasında kalmak kaydıyla Mütevelli Heyet kararı ile belirlenir.

(4) Personele, Vakıf hizmetlerinde mesai saati değişmeksizin ikinci bir görev verilmesi halinde bu ikinci görev için ilave ücret ödenmez.

(5) Personelin maaş işlemleri Vakıf İnsan Kaynakları Modülü üzerinden yürütülür.

İkramiye Ödenmesi

MADDE 11- Personele her yılın Ocak ve Temmuz aylarında birer sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bu ikramiyeler personelin çalıştığı son 6 aylık hizmeti karşılığında ödenir. Personelin işe başlaması, işten ayrılması veya ücretsiz izinli olması durumunda 6 aylık dönem içerisinde çalışmış olduğu gün sayısına oranlamak suretiyle ikramiye ödemesi yapılır. İkramiyeler ilave tediye niteliğinde olup personele ayrıca ilave tediye ödemesi yapılmaz. Personele, bu ikramiyeler dışında Mütevelli Heyetince teşvik amaçlı olarak her ne ad altında olursa olsun ayni veya nakdi ödeme yapılamaz. (Fon Kurulunun 06.05.2014 tarih ve 2014/2 sayılı kararı ile değiştirilmiş olup, yürürlüğe başlama tarihi 10.07.2014 tarih ve 2014/4 sayılı Fon Kurulu Kararı ile 01/01/2015 olarak belirlenmiştir.)

Bu usul ve esasların 11. Maddesinin 06.05.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Fon Kurulu Kararı ile değiştirilmiş haline uymayan şekilde, sözleşmeleri gereği ikramiye ödeme uygulaması, bu usul ve esasların 11. Maddesinin 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu Kararında yer alan ilk haliyle devam eden ve 01.01.2015 tarihinden önce işe başlayan personelin ikramiyeleri, Vakıf Mütevelli Heyeti Kararlan ile bir sonraki ikramiye ödeme ayında mahsup edilmek üzere her ikramiye ödeme ayında avans şeklinde ilave tediye niteliğinde ödenebilir. Avans şeklinde ödenen ikramiyelerin bir sonraki ikramiye ödeme ayından önce herhangi bir şekilde Vakıftan ayrılış tarihinden sonraki süreler için hesaplanan kısmı geri alınır. Ölüm halinde bu şekilde avans olarak ödenen ilave tediye niteliğindeki ikramiyeler geri alınmaz.” ( Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı karan ile eklenmiştir.)

Ödeme Şartları

MADDE 12 – Vakıf personelinin aldığı ücret, ikramiye ve diğer haklar bu esaslarla belirlenen ücret, ikramiye ve haklardan her ne şekilde olursa olsun fazla olamaz. Aksi halde fazla olan bu tutarlarla ilgili olarak Fon kaynaklanyla vakıf tarafından hiçbir suretle ödeme yapılamaz.

Çalışma şartları

MADDE 13- (1) Vakıf personelinin EK-(VIII) Personel İş Tanımlannda belirlenen çerçevede görevlerini yerine getirmesi esastır.

(2) Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Vakıf personeli başka kurum ve kuruluşlarda hiçbir şekilde görevlendirilemez. Ancak, her türlü afet ve acil durumun oluşması halinde SYD Vakfı personeli, afetten etkilenen bölgelerde bulunan başka bir Vakıfta geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen Vakıf personelinin yaptıkları harcamalar belgelendirilmek suretiyle çalıştığı Vakıf tarafından kendilerine geri ödenir.

(3) Vakıflarda geçici ve daimi süreyle Kamu personeli görevlendirilmemesi esastır. Görevlendirilmesi durumunda bu personele Vakıf ve Fon kaynaklarından herhangi bir ödeme yapılamaz.

Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce Vakıflarda geçici olarak görevlendirilen kamu personelinin, herhangi bir nedenle görevinden istifa ederek Mütevelli Heyeti karan ile Vakıftaki görevine devam etmesi durumunda üniversite mezunu olma, yaş ve geçerli KPSS puanına sahip olma şartlan aranmaz.

(4) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten sonra temel askerlik görevi sebebiyle vakıftan aynlan ve askerlik dönüşü görevine döneceğini yazılı olarak beyan eden personel, askerlik süresince ücretsiz izinli sayılır. Bu personelin yerine belirsiz süreli sözleşme yapılmak suretiyle personel alınmaz. Söz konusu personel askerlik görevinin bitimi tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde yazılı olarak başvuru yapması halinde görevine başlatılır.

Personelin askere gidiş ve dönüşüne ilişkin bilgiler Vakıf Müdütü tarafından Vakıf İnsan Kaynaklan Modülüne işlenir.

(5) Doğum yapan personele, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren istekleri üzerine oniki aya kadar ücretsiz izin verilir.

Personelin ücretsiz doğum iznine ayrılış ve dönüşüne ilişkin bilgiler Vakıf Müdürü tarafından Vakıf İnsan Kaynaklan Modülüne işlenir.

(6) Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. Ancak başka bir vakıfta görev almak isteyen personel, istihdam edildiği vakıfta en az 1 yıldır görev yapıyor olmak şartıyla, görev almak istediği vakfın personel ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre, halihazırda çalıştığı ve görev yapmak istediği vakıf mütevelli heyetlerinin uygun görüşüyle vakıf değişikliği yapabilir. Bu şartlara dayanarak geçiş yapan personele kıdem tazminatı ödenmez. Farklı vakıflarda aynı unvanla görev yapan personelin karşılıklı olarak yer değiştirme durumunda da bu fıkrada belirtilen hükümler uygulanır.

Bu şekilde yapılan eşdeğer veya daha alt unvana geçişlerde üniversite mezunu olma, yaş ve geçerli KPSS puanına sahip olma şartlan aranmaz.

Görevlendirme ve Harcırah

MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük, Vakıf personelini vakfın görev alanı ile ilgili eğitim, konferans çalıştay gibi organizasyonlarda görevlendirebilir. Personelin Genel Müdürlüğün düzenlediği organizasyonlara katılımı zorunludur.

(2) Genel Müdürlüğün şehir dışı görevlendirmeleri nedeniyle Vakıf personelinin yaptıkları harcamalar belgelendirilmek suretiyle vakıf tarafından kendilerine geri ödenir.

(3) Vakıf personellerine şehir içi görevlendirmeler ve sosyal incelemeler nedeniyle ayrıca harcırah ödenmez.

Unvan değişikliği

MADDE 15 -Vakıf Mütevelli Heyeti, Fon Kurulu kararıyla belirlenen norm kadro standartlarına ve unvan için gerekli niteliklere bağlı kalmak kaydıyla gerekli gördüğü hallerde personelin unvanını değiştirerek sözleşmesini yeniler ve sisteme bilgi girilir. (Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

Mütevelli Heyet ayrıca personelin; yazılı olarak unvan değişikliği talebinde bulunması, bu unvan için gerekli olan nitelikleri taşıması, unvan değişiklik talebine uygun boş kadronun bulunması ve talebin mütevelli heyetince uygun görülmesi durumunda personelin unvanını değiştirerek sözleşmesini yeniler ve sisteme bilgi girilir. (Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı karan ile değiştirilmiştir.) “Bu şekilde yapılan daha alt unvanlara geçişlerde üniversite mezunu olma, yaş ve geçerli KPSS puanına sahip olma gibi şartlar aranmaz.

Hangi eğitim düzeyinde olursa olsun Yardımcı Hizmet Görevlisi olarak istihdam edilen personel için, gerekli şartlan taşısa ve Vakfın norm kadro sayısı yeterli olsa bile hiçbir şekilde unvan değişikliği yapılamaz.

Sicil ve disiplin

MADDE 16 – (1) Vakıf personelinin sicil ve disiplin işlemleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Mütevelli Heyetince yürütülür.

Sözleşmenin feshi

MADDE 17 – (1) Personelin sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi çerçevesinde Mütevelli Heyeti kararı ile sistem üzerinden feshedilebilir. (Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

(2) Ayrıca, taraflar sözleşme gereği deneme süresi içerisinde ihbarsız ve tazminatsız olarak iş sözleşmesini feshedebilirler.

(3) Vakıfların işlettikleri aşevi, yurt, iktisadi işletme ve benzeri yerlerde görevlendirilen geçici personelin görev süreleri, bu işletmelerin faaliyetleri ile sınırlıdır. İşletme faaliyetlerinin sonlandınlması halinde bu kapsamdaki personelin sözleşmesi Mütevelli Heyeti kararı ile feshedilir.

Görevin sona ermesi halleri

MADDE 18 – (1) Personelin;

a) Emeklilik,

b) İstifa,

c) Ölüm,

d) Göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birinin sonradan kaybedilmesi,

e) Geçici görevlerde sözleşme süresinin, vakıfların işlettikleri aşevi, yurt, iktisadi işletme vb yerlerde işletme faaliyetlerinin sona ermesi,

f) 16′ inci maddeye göre sözleşmesinin feshedilmesi, durumlarında görevi sona erer.

Kıdem Tazminatı

MADDE 19 – (1) Personelin kıdem tazminatı ödemeleri iş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Personelin kıdem tazminatı karşılıkları, Vakıflar Genel

Müdürlüğünce yayımlanan Vakıflar Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre ayrılır.

Ödenecek kıdem tazminatının hesaplanmasında, EK-(V) sayılı cetvel kullanılır.

izin

MADDE 20 – Personel, İş Kanunu hükümleri uyarınca Vakıf Başkam tarafından uygun görülen zamanlarda yıllık ücretli iznini kullanır. Personelin yıllık ücretli izin gün sayısı, personelin hizmet süresi; bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) ise 14 işgünü, beş yıldan fazla onbeş yıldan az ise 20 işgünü, onbeş yıl ve daha fazla ise 26 işgünüdür. Bir yılım dolduran personel yıllık izne hak kazanır.

Kimlik kartı düzenlenmesi

MADDE 21 – (1) Personele EK- (IV) de örneği yer alan fotoğraflı personel kimlik kartı düzenlenir. Kimlik kartı vakıf başkanlan tarafından imzalanır. Personel, mesai saatleri içerisinde, sosyal incelemede ve yardım dağıtımlarında kimlik kartım görülebilecek şekilde üzerinde bulundurur.

işveren vekili

MADDE 22 – İş Kanunu hükümleri çerçevesinde vakıf personelinin işvereni vakıf mütevelli heyetidir. Her Vakfın Müdürü, çalışmakta olduğu vakıfta işveren vekilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihte vakıflarda;

a) EK-(I) sayılı cetvelde yer alan unvanlarla belirsiz süreli sözleşme ile çalışmakta olan personel, bu unvanlar için belirlenmiş olan nitelikleri taşıyıp taşımadığına ve EK-(II) sayılı cetveldeki norm kadro sayısından fazla olup olmadığına bakılmaksızın görevine devam eder.

b) Belirli süreli sözleşme ile çalışmakta olan personellere, unvanlar için belirlenmiş olan nitelikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde belirsiz süreli sözleşme imzalanarak fiilen yürüttüğü göreve uygun unvan verilir.

Ancak Vakıflarca belirli amacın gerçekleştirilmesine yönelik işletilen yurt, sosyal market, aşevi, iktisadi işletmeler vb. ile proje bazlı istihdam edilen personel faaliyet süresi ile sınırlı olmak üzere EK-(III/C) sözleşme örneği imzalatılarak “geçici personel” unvanı ile çalıştırılır. Bu personel, Vakıflarda Vakıf Müdürü, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Muhasebeci, Büro Görevlisi ve Yardımcı Hizmet Görevlisi unvanlarında çalışan “Vakıf Personeli” sayılmazlar.

c) Herhangi bir unvan verilmemiş veya EK- (I) sayılı cetvelde yer alan unvanlar dışında başka bir unvan verilmiş olan personele; belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadığına ve EK- (II) sayılı cetveldeki norm kadro sayısından fazla olup olmadığına bakılmaksızın hilen yürüttüğü göreve karşılık gelen unvan verilir.

d) Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihte EK-(II) sayılı cetvelde belirlenen sayıdan fazla personelin bulunması halinde mevcut belirsiz süreli sözleşme ile istihdam edilen personel görevine devam eder. Ancak bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, belirlenen norm kadro sayısından fazla personel çalıştıran Vakıflarda emekliliğe hak kazanan personel kıdem tazminatları Ödenmek suretiyle emekli edilir. Personel sayısı norm kadro standartlarının altına düşünceye kadar yeni personel alınamaz ve emekliliği gelenler emekli edilir. Ancak EK-(Il) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla belirlenen norm kadro sayısından fazla personel istihdam eden Vakıflar (Büyükşehir merkez Vakıfları hariç), EK-(II) sayılı cetvelde belirtilen sayıda Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisini istihdam edebilirler.

e) Personelin mevcut aylık ücretinin, unvanı için Fon Kurulunca EK- (I)’de belirlenen ücretin üzerinde olması halinde mevcut ücreti esas alınır ancak en geç 1 Haziran 2012’de GEÇİCİ MADDE-1/f ve EK- (l)’de belirlenen standartlara göre sözleşme yenilenir.

f) 1 Haziran 2012 tarihinde kadar tüm personelin sözleşmeleri EK-(I)’deki esaslar göz önünde bulundurularak EK- (III/A), EK- (11I/B) ve EK- (III/C) sözleşme örneğine uygun olarak yenilenir.

g) Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihte personele ikiden fazla İkramiye ödemesi yapan Vakıflar, GEÇİCİ MADDE 1/f de belirtilen sözleşme tarihinde bu uygulamaya son vererek sözleşmeleri yenilerler.

h) Bu esasların Geçici l’inci maddesi doğrultusunda sözleşme yenileyen Vakıf çalışanlarının eski sözleşmelerinden doğan kıdem tazminatı ve kullanılmayan yıllık izin hakları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE-2

Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten, 11.12.2014 tarih ve 2014/7 sayılı Fon Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihe (13.01.2015) kadar Mütevelli Heyetlerince istihdam edilen ve bilgileri sisteme girilmiş olan personelin, sistemde yer aldığı şekilde istihdam edildiği kadrolardaki işe devam etme durumları, bu usul ve esaslarda değişiklik yapan 11.12.2014 tarih ve 2014/7 sayılı Fon Kurulu Kararında yapılan düzenlemeler çerçevesinde Mütevelli Heyetler tarafından 28.02.2015 tarihine kadar tekrar değerlendirilerek sonuçlandırılır. (Fon Kurulunun 11.12.2014/7 sayılı kararı ile eklenmiştir.)

Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme

MADDE 23 – (1) Fon Kurulunun 02.08.2006 tarihli ve 2006/4 sayılı Karan ile yürürlüğe konulan esaslar yürürlükten kaldınlmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı karan ile uygun görülen bu Esaslar, 16 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Esaslan Aile ve Sosyal Politikalar Bakam yürütür.

SYDV

Memurlar.Net - Özel

Benzer haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir