Menü Kapat

Tüm öğretmenlerin ek dersi artırılmalıdır!

Milli Eğitim Bakanlığı, dershanelerin kapanma sürecine girmesiyle ortaya çıkan takviye ders ihtiyacını karşılamak için ortaokul, liselerde eğitim gören ve mezun çocukları kapsayan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi yayınlanmıştır.

Fakat bu kurslar mesai saatleri dışında yapıldığından ulaşım vs gibi ekstra yükler nedeniyle öğretmenlerimiz ek ders ücretlerin yetersiz olması nedeniyle görev almak istememektedirler.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı, okullarda açılan takviye kurslarına 2 milyon 5 bin öğrencinin müracaat ettiğini bildirdi. Avcı, 100 bine yakın öğretmen tarafından verildiğini Ama ücretleri yeterli bulmuyoruz. Bu nedenle Maliye Bakanlığı ile görüştük. Ders saati olarak 9 lira 45 kuruş ödeniyor. Biz onu hiç olmazsa 2 katına çıkarılmasını talep ettik. Öğretmenlerimizin fedakarlığına biz de küçük de olsa bir katkıda bulunmak için böyle bir düzenleme yapacağız” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.
24 Kasım 2014 yılındaki Öğretmenler Gününde Başbakan Davutoğlu, “… hafta sonu tedarik kurslarındaki ek ders ücretlerini de iki misline çıkardık.” demiştir.
O günden bu güne kadar hafta sonu tedarik kurslarındaki ek ders ücretleri iki katına çıkartılmamış bu söylemin ardından aylar sonra AKP’li Vekillerce 16 Ocak 2015 tarihinde verilen Kanun Teklifi verilmiştir bu teklif incelendiğinde sadece Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamındaki ek derslerin iki katına çıkarmaktadır.
Fakat yönerge kapsamında mesai saatleri dışında akşam veya cumartesi ve Pazar günleri eğitim yapıldığı gibi birçok eğitim faaliyetinde de mesai saatleri dışında Örneğin açık mesleki liseler kapsamında eğitimler yapılmaktadır. Aynı işi yapan yani mesai saatleri dışında ders veren bir öğretmene iki katı ek ders ücreti veriliyor iken diğerine verilmemesi büyük bir haksızlık ve huzursuzluk meydana getirecektir.
Mesai saatleri dışında hizmet veren tüm öğretmenlerin de bu uygulamadan faydalanabilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle 657 Sayılı Kanun’un 176. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının” kanun teklifi ile iki katına yani 300’e çıkarılması ile mesai saatleri dışında eğitim veren tüm öğretmenlerin ek dersi iki katına çıkarılacaktır.
657’nin 176. maddesi hükmünün şu anki hali;
“(1) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
(2) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir.
(3) Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.(**)
(4) Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.”
Hattı zatında 2005 yılından bu yana ek derse zam yapılacağı söylenegelir olmuş en son 2006 yılında zam yapılmıştır. Bu nedenle tüm öğretmenlerin ek dersine zam yapılma zarureti doğmuştur. Devlet verdiği sözleri yerine getirmelidir.
Şöyle ki; 666 Sayılı “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ekinde yer alan Ek Ödeme Cetvellerinde, “eşit işe eşit ücret” adı altında kamu personeline ödenecek ek ödeme oranları belirlenmiştir.
Bu düzenlemeye göre, kamu personeline yapılan ek ödeme oranlarında “eşit işe eşit ücret” ilkesi doğrultusunda iyileştirme yoluna gidilirken, öğretmenlere yapılan aylık ek ödeme miktarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Öğretmenlere daha önce %65 olarak belirlenen ek ödeme oranı, 666 Sayılı KHK ile yine %65’de kalmıştır.
Senelerdir öğretmen maaşlarına ilişkin herhangi bir iyileştirme yoluna gidilmemiştir. Ek ders göstergelerinde tek bir puan artış yapılmamıştır. Enflasyon oranlarının her geçen gün artması ve ekonomik koşulların zorlaşması karşısında, öğretmenlerin aylık geliri giderlerini karşılamaya yetmez hale gelmiştir. Ek ödeme oranları belirlenirken, eğitim-öğretimin temel yapıtaşlarından olan öğretmenlerin unutulması, öğretmen camiasında infiale neden olmaktadır. Öğretmenlerin aldıkları ek ödeme miktarı ile birlikte aylık gelirleri, diğer kamu personeline oranla çok düşük kalmıştır. Bu durum Çalışma barışını olumsuz yönde etkilemektedir. Eşit işe eşit ücret iddiasıyla getirilen düzenlemeler, tam tersi sonuçlara yol açmış ve haksızlığa sebep olmuştur.
Ülkenin doğusundan batısında, her coğrafyasında ve her şartta dişlerini tırnaklarına takarak görev yaparak ülkemiz ve geleceğimiz için fedakarlık yapmakta olan öğretmenlerimiz bu emeklerine karşılık ekonomik yönden mağdur edilmemelidir. Çalışma şevkleri düşürülmemelidir. Kamu personelinin ek ödeme oranlarında iyileştirme yoluna gidilirken, ekonomik açıdan haksızlıklara yol açmayacak şekilde düzenlemeler yapılması hakkaniyetin ve sosyal devlet anlayışının bir gereğidir.
28 Ekim 2005 tarihinde 2005 yılı öğretmenler günü öncesinde gazetelerde;”Öğretmenlerin ek ders ücretleri 3 kat artacak” başlığıyla “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 3 milyon 510 bin lira olan bir saatlik ek ders ücretlerinin 10 milyon liraya çıkarılmasını öngören bir kanun taslağı hazırlayarak Başbakanlık’a gönderdi.” şeklinde gündeme gelen ek derse zam hikayesi bir türlü sonuçlanmamış, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in ek ders ücretlerini artırıyoruz açıklamasıyla beklentiye giren ve hükümetten gelen sinyaller doğrultusunda ümitleri sönen öğretmenler eylemlerde bulunmuşlardı.
24 Kasım 2005 Öğretmenler Günü’nde yapılacağı sözü verilen Öğretmen ek ders ücretini 3.510 TL’den 10 TL’ye yükseltme sözü veren dönemin Milli Eğitim Bakanı Çelik ile “Fatura 3 milyar YTL tutuyor” diyerek ek ders ücretlerini kırpma yoluna giden ve “Maliye Bakanı Kemal Unakıtan arasındaki anlaşmazlık ve gecikmeden dolayı aradan aylar geçmesine rağmen açıklanmamıştı. Başbakanın da devreye girmesiyle Maliye çalışmalarını sürdürüyor. Ben istiyorum, Bakan Unakıtan istemiyor, bütçeye ek yük getiriyor” şeklinde beyanatlarda bulunan bakanlık 2006 yılında ek ders ücretlerine yapılan zam oranlarını açıklamıştı. Çelik, ek ders ücretlerinin saatinin 3.52 TL’den 5 TL’ye çıkarıldığını, bu konuda Maliye Bakanlığı ile mutabakata varıldığını söylemiş, yapılan zamla birlikte ek ders ücretlerinde yüzde 40 artışa gidildiğini, Ek ders ücretlerine yapılan zammın mevcut ek ders ücretinin 8 kat artışı anlamına geldiğini ifade eden Çelik’in bu açıklaması anlaşılamamıştı.
3,5 TL’yi 5 TL yapar iken zam yapılmış gibi gösterilmiş idarecilerin derse girmeleri, Yüksek lisans yapanların yüzde 25 ve Doktora yapanların yüzde 40 ek derslerinin kesilmesi, bazı öğretmenlerin ders dışı hazırlık ücretlerinin iptal edilmesi, ek ders hesabında haftalık hesaba geçilmesi nedenleriyle aslında toplamda zam yapılmamıştı.
2010 yılı öğretmenler gününden önce ise dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ek dersler 12 TL olacak demiştir. Ve bu sözden sonra Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmen ve Yöneticilerin Ek Ders Ücretlerine Dair Esaslarda değişiklik yapılması için bir yıla yakındır çeşitli çalışmalar yürütülmüş, bu kapsamda konu ile doğrudan ilgili kuruluşlar olarak sendikaların görüşleri de istenerek Bakanlığa ulaştırılmıştır.
Bu dönemde ek dersle ilgili soru önergelerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bakanlığınız tarafından “Bakanlığımız emrinde görev yapan öğretmenlerin, çalışma şartları ile emek-ücret ilişkisi bütünlüğündeki aylık, ek ders ücreti ve diğer özlük haklarında; personelin kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi çevreleyen şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk durumu ile başarı derecesi ölçüt alınarak devletin ekonomik imkanları, kalkınma planlanan ve hükümet programları çerçevesinde dengeli bir iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmalar, Devlet Personel Rejimi bütünlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde sürdürülmektedir.” cevabı verilmiştir.
MEB, Kurum İdari Kurulunun Nisan 2010 çalışma raporunda Ek ders ücretlerinin vergiden muaf tutulması kararlaştırmıştır.
Ayrıca; 2010 yılı 18. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün kutlandığı ay öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesi ve ek ders saat ücretinin 12 TL’ye çıkarılması önerisi benimsenmiştir.
Öğretmenlerin Ek ders göstergelerinde en son 2006 yılında yapılan artışın şu anki günün şartlarına göre tekrar düzenlenmesi ile yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan öğretmenlerimize ek derslerin farklı ödenmesi ile de öğretmenlerimizin yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmaları yönünde özendirilmesi amacıyla öğretmenlerin tamamın ek dersleri artırılmalıdır.
Bu nedenle;
14.7.1965 tarih ve 657 Sayılı Kanun’un 176. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ” gösterge rakamının “200”, ” gösterge rakamının ” olarak değiştirilmesi ve aynı maddenin 2.fıkrasına “özel sınıf öğretmenlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “tezli veya tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenlere” ibaresi ve “öğretmenlere % ibaresinden sonra gelmek üzere “doktora derecesini almış olan öğretmenlere ise % ibaresi eklenmeli ve ek bir madde ile de bu uygulamanın yürürlüğünün 1 Eylül 2014 olması sağlanmalıdır.
Ahmet KANDEMİR

Kaynak: memurlar.net

Benzer haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.